Årsmötesprotokoll


SBK årsmöte 2018
I bifogad fil kan du ta del av båtklubbens 
årsmöte 2018 11 29.
 
 
Observera
Vill du inte ha kvar din båtplats kommande
sommar skall den sägas upp före 2018 12 31.
 
Avisering av medlems- och båtplatsavgifter kommer
att ske i månadsskiftet januari/februari med förfallodag
2019 02 28.
 
Utebliven betalning av båtplatsavgift kommer ej att
accepteras som uppsägning av båtplats. 
 
Styrelsen
Sjötorps Båtklubb 

Årsmöte 2018

 

 

Årsmöte med Sjötorps båtklubb 2018-11-29.

§ 1. Mötet öppnades.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Kallelsen godkändes.
§ 4. Till ordförande för mötet valdes Roland Hjalmarsson.
§ 5. Till sekreterare valdes Kurt Johansson.
§ 6. Att justera protokollet valdes Ronny Svensson och
      Håkan Fallgren.
§ 7. Protokollet från vårmötet 2018-04-05 lästes upp.
§ 8. Verksamhetsberättelsen godkändes.
§ 9. Revisionsberättelsen godkändes.
§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna                       verksamhetsåret.
§ 11. Mötet beslutade om oförändrade avgifter för kommande         verksamhetsår. (Sidan tre medlemsbladet).
§ 12. Val av styrelse:
Ordförande: Roland Hjalmarsson 2 år. Viceordförande: Erik       Henningsson 1 år.
Sekreterare: Kurt Johansson 2 år. Kassör: Krister Lamberg
      1 år. Hamnfogde: Hans
      Karlsson ” Ingår ej i styrelsen ”. Stugfogde: Bo Eksell 1 år.       En styrelseplats är vakant och kommer att väljas på       vårmötet.
Seglingskommitté Sammankallande: Erik Henningsson.
§ 13. Ersättare i styrelsen:
      Anders Magnusson, Håkan Fallgren, och Jonny Kjellberg.
§ 14. Omval till revisorer: Bo Öster , Kauko Hookinen ,       Suppleant Ulf Weibull.
§ 15. Segel och ungdomskommité: Erik Henningsson , Peter       Bengtsson , Erik Moberg och  Tyra Henningsson.
§ 16. Val av hamn och stugkommitté: Joakim Nilsson , P-O         Åhfeldt , Hans Karlsson , Bo Johansson , Gunnar Karlsson ,         Jonny Kjellberg , Roland Karlsson.
         Sammankallande:Jonny Kjellberg.
§ 17. Festkommitté: Eje Bengtsson , Krister lamberg ,
         Bengt-Åke Berger. Jonny Kjellberg.
Sammankallande: Krister Lamberg.
§ 18. Valberedning: P-O Åhfeldt
§ 19. Ansvariga kanalsimmet för båtklubben: Kurt Johansson och Anders Magnusson.
§ 20. Övriga frågor: Intresseanmälan navigationskurs.
         Beslut togs att mikrofon och hörslinga skall finnas i
         lokalen.
Policy antagen. För klubbens säkerhetsbåt, bifogas.
Uppsägning av båtplatser skall ske senast den 31/12. Aviserade båtavgifter skall
betalas senast 28/2.
Före årsmötet gavs Mariestads marina tillfälle att presentera olika lås och säkerhets-
system för båtar och båtmotorer. På årsmötet deltog 30 medlemmar.
En preliminär verksamhetsplan antogs av mötet. Bifogas.
§ 21. Mötet avslutades.

Sjötorps båt klubb 2018-11-29

Vid protokollet:
Kurt Johansson………………………………………………………

Juserat : Ronny Svensson………………………………………………………………


Håkan Fallgren……………………………………………………………….


Ordf: Roland Hjalmarsson………………………………………………….

 

Årsmötesprotokoll 2014 11 13

Protokoll från Sjötorps båtklubb årsmöte 2014-11-13

1.       Joakim Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.       Dagordningen fastställdes och godkändes.

3.       Mötets kallelse godkändes.

4.       Till ordförande för mötet valdes Anders Moberg.

5.       Till sekreterare för mötet valdes Irene Eriksson.

6.       Till justeringsmän och tillika rösträknare för mötet valdes Per-Hugo Engström och Bo Johansson.

7.       Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

8.       Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

9.       Revisionsberättelsen gicks igenom.

10.   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11.   Förslag på nya avgifter för kommande år gicks igenom och fastställdes. (se bilaga 1)

12.   Val av styrelseledamöter:

                             Val av ordförande tillika firmatecknare på två år: Roland Hjalmarsson

                             Val av vice ordförande på ett år: Erik Henningsson

                             Val av sekreterare på två år: Irene Eriksson

                             Val av hamnfogde: Gilbert Winghamre

13.   Val av tre styrelsesuppleanter på ett år: Jan Westerberg, Bo Eksell och Hans Karlsson.

14.   Val av två revisorer samt revisorssuppleant: Kjell Johansson, Sten-Åke Karlsson och Lars Nilsson (ersättare).

15.   Val av seglingsansvarig: Erik Henningsson.

16.   Val av hamn- och stugkommitté: Hans Karlsson (sammankallande), Gilbert Winghamre, Joakim Nilsson, Per-Olof Åhfeldt, Anders Moberg, Bo Johansson och Gunnar Karlsson.

17.   Val av festkommitté: Eje Bengtsson, Krister Lamberg och Jan Westerberg.

18.   Val av representanter till valberedning framskjutes till vårmötet 2015. Styrelsen får i uppdrag att presentera förslag.

19.   Övriga frågor: 

Fråga om en av klubbens båtar ska säljas och förslag till att köpa en ny motor. Beslut tas om detta om och när båten säljs.

Fråga om medlemskapet i seglarförbundet ska behållas vilket beslutas att så ska göras.

Fråga om investering i filter och toalettömning, beslut avvaktas styrelsen fortsätter att titta på detta.

20.   Mötet avslutas.

Vid protokollet        Justeringsman                   Justeringsman

Irene Eriksson         Bo Johansson                   Per-Hugo Engström

Aktuellt


Vårmöte
Vårmöte 2019NAVIGATIONSKURS
hösten 2019Gräsklippning 2019Krankörning 2019SEGLARSKOLA V. 30 201942 bilder från förr
Gamla scannade bilder finns nu att beskåda här...Aktiviteter 2019
Det här händer under året.På sidan


- SBK årsmöte 2018
- Årsmöte 2018
- Årsmötesprotokoll 2014 11 13
» Skriv ut


Sjötorps Båtklubb
Sjöfallsvägen 17
54066   Sjötorp
Epostadress: sbk@sjotorp.nu
Ett system från Devello Systemutveckling AB
Om cookies